Etický kodex

Jako absolvent certifikovaný AKOR ctím etický kodex školy.

 1. Koučink rozvoje osobnosti je založen na partnerství. Koučovací proces podporuje kreativitu a vede k maximálnímu využití potenciálu člověka.
 2. Koučovací vztah je rovnocenný a je založen na smlouvě mezi koučem rozvoje osobnosti a koučovaným.
 3. Koučink rozvoje osobnosti neznamená náhradu žádné lékařské péče.
 4. Koučink rozvoje osobnosti není psychoterapeutickou péčí.
 5. Usiluji o chování, které koučink pozitivně reprezentuje, respektuji různé přístupy ke koučování a dodržuji zákony a pravidla.
 6. Zavazuji se, že nebudu vědomě činit žádná nepravdivá či zavádějící tvrzení vztahující se k certifikaci AKOR®.
 7. Zavazuji se přesně a pravdivě pojmenovávat svou kvalifikaci a zkušenost.
 8. Zavazuji se, že budu pracovat na tom, abych rozpoznal, kdy mé osobní témata a problémy zasahují do mé práce.
 9. Dbám na svůj rozvoj a vzdělání.
 10. Disponuji se všemi záznamy vytvořenými v rámci praxe pouze v souladu s dohodou s klienty a podle zákonů dané země.
 11. Před zahájením koučovacího procesu otevřeně sdělím svým klientům veškeré předpokládané platby a storno podmínky.
 12. Nevyužívám vědomě žádné mimosmluvní výhody (osobní, profesionální, finanční) vyplývající z koučovacího vztahu.
 13. Neuvádím klientům nepravdivé informace o tom, co mohou koučinkem získat.
 14. Zaručuji důvěrnost informací sdělených v rámci koučovacího procesu.
 15. Dodržuji zásady slušného chování běžné v dané zemi.
 16. Jsem zodpovědný za respektování jasných hranic týkajících se fyzického kontaktu s klienty.
 17. Sexuálně se nestýkám s žádným ze svých současných klientů.
 18. Koučink nezačnu, či ukončím v případě konfliktu zájmů.
 19. Věnuji pozornost signálům, že koučovací vztah už není pro klienta dále přínosný.
 20. Povzbuzuji klienta, aby udělal změnu, pokud jsem přesvědčen, že je vhodnější, aby klient pracoval s jiným koučem.
 21. Navrhnu klientovi, aby vyhledal služby jiných profesionálů, pokud to budu považovat za vhodné či nutné.
 22. Jsem odpovědný za porušení ETICKÉHO KODEXU AKOR®. Toto porušení znamená v případě prokázání ztrátu certifikace AKOR®.